Adatvédelem

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1.    Általános rész 
1.1    Bevezetés 
A Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete (továbbiakban: Adatkezelő) rendkívül fontosnak tartja tagjai személy adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Győri ETO KSZE tagjai személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.
1.2    Fogalmi meghatározások 
Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológia jellegű feladatok (például táblázatba rendezés, stb.) elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől; 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„tiltakozás”: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailen) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja az adatkezelőnél, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy az adatkezelő a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket; 
1.3    Adatkezelő megnevezése
Név: Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete
Székhely: 9027 Győr, Kiskút liget Magvassy Mihály Sportcsarnok
E-mail címe: gyorietoksze@gmail.com
1.4    Az adatkezelés biztonsága
A Győri ETO KSZE gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, ill. kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR érvényre juttatásához szükségesek. 
A Győri ETO KSZE megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2.    Tájékoztatás az érintetteket megillető jogokról
2.1    Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
2.2    Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 
2.3    A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
2.4    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. 
2.5    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. 
2.6   A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
2.7    Az adathordozhatósághoz való jog
A rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
2.8    A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
2.9    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2.10   Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2.11   A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.
2.12   A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
2.13   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai – rendeletnek nem megfelelő – kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

3.    Adatkezelési tájékoztató
3.1    Tájékoztató a tagok személyes adatkezeléséről
A Győri ETO KSZE jogi kötelezettség teljesítése, ill. személyes hozzájárulás jogalapján, az Egyesületi törvényben meghatározott kötelezettségei teljesítése, ill. a tagság megfelelő tájékoztatása céljából kezeli a tagok adatait. 
Az adatkezelő adatai:

NÉV: Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete
CÍME: 9027 Győr, Kiskút liget Magvassy M. Sportcsarnok
KÉPVISELŐ: Egyesület elnöke
HONLAP: http://www.gyorietoksze.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A 2011. évi CLXXXI. törvény által előírt nyilvántartási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; kapcsolattartás a tagokkal.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: – Jogi kötelezettség teljesítése
– Az érintett hozzájárulása
A KEZELT ADATOK KÖRE: Az érintett személyes adatai, a fenti táblázat szerint
A SZEMÉLYES ADATOKAT MEGTEKINTHETIK: Az Egyesület vezető tisztségviselői
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Jogszabályban meghatározott időtartam

A kezelt személyes adatok köre:

NÉV:
SZÜLETÉSI IDŐ:
ANYJA NEVE:
LAKCÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:

Az Egyesület tagjai személyes adataik kezeléséhez kapcsolódóan élhetnek a 2. fejezetben részletezett jogaikkal. 
Jogaival kapcsolatos kéréseit az adatkezelő alábbi elérhetőségén, írásban teheti meg:
email:    gyorietoksze@gmail.com

4.    Az érintetti kérelmekhez kapcsolódó eljárás
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 napon (1 hónap) belül tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Győri ETO KSZE, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre esetileg meghatározott díjat számíthat fel.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban megalapozott kétségek merülnek fel, az Adatkezelő további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5.    Hatóság elérhetősége
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.